Battlefield 2042ดึงผิวหนังเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซีย ‘ในแง่ของเหตุการณ์ปัจจุบัน’

Battlefield 2042ดึงผิวหนังเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซีย 'ในแง่ของเหตุการณ์ปัจจุบัน'

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว DICE ผู้พัฒนา เกม Battlefield 2042ได้นำเสนอสกินแบบจำกัดจำนวนที่เปิดตัวเป็นครั้งแรก จากนั้นจึงดึงสกินเฮลิคอปเตอร์โจมตียิ้มสำหรับฝ่ายรัสเซียของเกม พวกเขาตัดสินใจว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะให้รางวัลแก่ผู้เล่น ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเกมยิงออนไลน์ที่ประสบปัญหา นี้ ได้เสนอรางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่นที่สามารถทำภารกิจท้าทายประจำสัปดาห์ได้สำเร็จ บางครั้งก็เสนอชุดพิเศษ บางครั้งก็สกินสำหรับอาวุธและยานพาหนะ ผิวหนังที่เป็นปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียกว่า “Grin Reaper ” มีรอยยิ้มที่ดุดันตามรูปแบบ “ฟันฉลาม” อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะอากาศยานที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จากนั้นเหตุการณ์ในยูเครนก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงถูกถอนออกอย่างรวดเร็ว:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ในที่สุด God Of War Ragnarök ก็ได้รับ Game+ Mode ใหม่พร้อมคุณสมบัติใหม่ที่ดี

แฟนเกม Resident Evil 4 Remake ปล่อยให้ Leon ได้รับบาดเจ็บจนเขาคร่ำครวญ

เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องในส่วนของนักพัฒนา DICE สำหรับใครก็ตามที่มองสกินนี้อย่างโดดเดี่ยว แต่มันยังสร้างแบบอย่างแปลก ๆ ที่รายการเฉพาะนี้ถูกมองว่ามีรสชาติไม่ดี แต่ส่วนที่เหลือของเกม – ซึ่งมีรัสเซียที่ก้าวร้าวในอนาคตอันใกล้เป็นหนึ่งในสองฝ่ายที่ผู้เล่นมี 50/50 โอกาสที่จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง—ไม่เป็นไร

ผิวหนังที่ถูกลบออกไม่ได้ถูกแทนที่ ใครก็ตามที่บูทเกม

จะเห็นพื้นที่ว่างของหน้าจอซึ่งโดยปกติแล้วความคืบหน้าของผู้เล่นในการรับรางวัลประจำสัปดาห์ในปัจจุบัน DICE กล่าวว่า “ภารกิจรายสัปดาห์จะกลับมา” ในสัปดาห์นี้ และไม่ได้ตัดออกว่าสกินนี้จะถูกนำเสนอใหม่ในภายหลัง

นี่เป็นครั้งที่สามที่ สกิน ของ Battlefield 2042เป็นข่าวตั้งแต่เปิดตัวเกม ประการแรกมีผิวหนังที่อ้างอิงถึงการผนวกส่วนหนึ่งของยูเครนของรัสเซียโดยตรงในปี 2014 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “Little Green Men ” ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของรัสเซียที่ไม่มีเครื่องหมาย ซึ่ง “อนุญาตให้วลาดิเมียร์ ปูตินกล่าวอ้างสั้นๆ ว่าพวกเขาเป็นผู้ก่อความไม่สงบในท้องถิ่นจริง ๆ และด้วยเหตุนี้ ไม่ใช่การผนวกดินแดนต่างประเทศที่ชัดเจนและโจ่งแจ้ง”

จากนั้นในวันคริสต์มาส แกรมเมอร์บางคนโกรธที่สกินวันหยุดจะมีภาพซานตาคลอสถือปืนไรเฟิลจู่โจมจากนั้นแกรมเมอร์คนอื่นๆ ก็โกรธที่ DICE กระชากผิวหนังหลังจากถูกโบย เรื่องทั้งหมดเศร้ามาก

ประชากรคือ อสม. ในอ าเภอบ้านโฮ่งจังหวัดล าพูน มีจ านวนทั้งสิ้น 1,257 คน (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง, 2561)กลุ่มตัวอย่างคือ อสม. ในอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค านวณกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 304 คน และเพื่อเป็นการป้องกันการสูญหาย ผู้วิจัยจึงเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10 สรุปได้ว่า ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 334 คนผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (probabilitysampling) และเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (stratified random sampling)จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายโดยใช้วิธีการจับฉลากจนครบตามจ านวน ตามเกณฑ์เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง (inclusion criteria)ดังนี้ 1) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ 2) เป็นอสม. ในอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน อย่างน้อย 6 เดือน และ 3) ยินดีเข้าร่วมการศึกษา ส่วนเกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง (exclusion criteria)ดังนี้ 1) ย้ายออกนอกพื้นที่อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูนและ 2)อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของอสมอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3ส่วนจ านวน 86 ข้อ ดังนี้ส่วนที่1สอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8ข้อ โดยลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิดซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ0.92ส่วนที่2ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health,2018)และจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย3 ตอน จ านวน31 ข้อ ดังนี้2.1)ด้านความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 15 ข้อ2.2) ด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ ด้านการสื่อสารสุขภาพด้านการจัดการตนเอง และด้านการรู้เท่าทันสื่อตามหลัก 3อ. 2ส. 12ข้อ และ 2.3) ด้านการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก 3อ. 2ส.4 ข้อ โดยให้ตอบค าถามแต่ละข้อเพียง1 ค าตอบ และมีคะแนนรวมเต็ม91 คะแนนส่วนที่3สอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากแบบประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร,การออกก าลังกาย,การจัดการความเครียด,การสูบบุหรี่ และการดื่มสุราหรือ

Credit : เว็บแท้ / ดัมมี่ออนไลน์